ALPHA TRACK

PROJECT

Splošni pogoji poslovanja

1. S spletno platformo Bizicoin, v nadaljevanju tudi platforma, upravlja podjetje IMPERO d.o.o., Verovškova ulica 60A, matična številka 8960224000, v nadaljevanju tudi prodajalec.

2. Splošni pogoji poslovanja urejajo razmerje med prodajalcem in uporabniki platforme Bizicoin. Splošni pogoji so brezpogojno zavezujoči za vsakega uporabnika spletne platforme.

3. Platforma Bizicoin nudi uporabnikom storitve spletnega izobraževanja v obliki izvajanja predavanj v živo in v obliki video vsebin. Platforma Bizicoin ne odgovarja v primeru nedelovanja oz. slabšega delovanja storitev, če je to nedelovanje posledica dejavnikov, na katere nima vpliva (slaba internetna povezava, nedelovanje računalnika …) Platforma Bizicoin si prizanaša čim boljšo uporabniško izkušnjo, zato jamči za reševanje morebitnih problematik s platformo ali vsebinami, na katere ima neposreden vpliv.

4. Uporabnik z nakupom ne pridobi lastninske, avtorske ali sorodnih pravic na vsebinah, ki so objavljene na portalu. Ponujanje storitev torej ne ustvarja partnerskega razmerja. Uporabnik od prodajalca ob nakupu pridobi omejeno, osebno in neprenosljivo licenco za dostop in uporabo storitev, ki so na voljo na platformi. Uporabnik vsebin ne sme prenašati na svojo napravo, razen v primeru, ko platforma to izrecno naroča in spodbuja. Uporabnik vsebin ne sme prenašati tretjim osebam.
5. Uporabnik z nakupom ne prejme garancije ali drugih jamstev za popolnoma nemoteno delovanje platforme. V primeru nedelovanja ali pomanjkljivosti, si bo portal Bizicoin prizadeval k odpravi težav. Ko uporabnik zazna kakršnekoli težave, naj to sporoči na info@bizicoin.si.
6. Uporabnik ima možnost svoj napredek deliti s platformo. Prodajalec si na podlagi napredka in aktivnosti uporabnika prizadeva izboljšanje platforme in celotne uporabniške izkušnje. Prodajalec lahko delo uporabnika anonimno uporabi kot praktični primer.
7. Prodajalec si prizadeva za spletno varnost uporabnikov in njihovih podatkov, ne more pa zagotoviti, da nepooblaščene tretje osebe ne bodo šle mimo varnostnih ukrepov. V primeru, da uporabnik zazna kakršenkoli vdor, mora to nujno sporočiti na gmail naslov: info@bizicoin.si.

8. Uporabnik ima pravico in možnost za izražanje pritožb ali reklamacij povezanih s produktom. Uporabnik lahko pritožbo ali reklamacijo sporoči prodajalcu s pomočjo e-pošte ali telefonske številke, ki je objavljena na portalu. Prodajalec bo vsako reklamacijo ali pritožbo obravnaval ter v roku 15 dni podal uporabniku odgovor. V primeru, ko bo šlo za uveljavitev stvarne napake, bo prodajalec odgovoril v roku 8 dni.

9. Vsak uporabnik ob prijavi na platformo pridobi svoje uporabniško ime in geslo, ki pa ga ne sme deliti z nikomer drugim. V primeru, da uporabnik svoje uporabniško ime in geslo deli s tretjo osebo, si prodajalec pridržuje pravico trajnega ali začasnega odvzema uporabnikovega dostopa do vsebin, ki so na voljo na platformi.

10. Dostop do vsebin na platformi je uporabniku omogočen po poravnavi plačilnih obveznosti. Dostop do vsebin na platformi je za uporabnika časovno omejen. Časovna omejitev in trajanje dostopa sta navedeni v ceniku platforme. Po prenehanju trajanja dostopa, je le ta uporabniku odvzet in je lahko znova pridobljen le s ponovnim nakupom.

11. Vsi zneski v ceniku vključujejo DDV.

12. Prodajalec si pridržuje pravico spreminjanja in dopolnjevanja vsebin objavljenih na platformi. Poleg tega lahko prodajalec vsebine, ki so uporabniku na voljo brezplačno kadarkoli spremeni v plačljive in obratno. Poleg tega ima prodajalec pravico, da kadarkoli začasno ali trajno omeji ali povsem preneha s ponudbo celotne platforme Bizicoin.

13. Vsebine na spletni strani so uporabniku na voljo zgolj kot učni dodatek oz. pripomoček in ne kot substitut uradnemu izobraževanju. Na podlagi tega dejstva prodajalec ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi utegnila nastati uporabniku zaradi uporabe platforme.
14. Podjetje IMPERO d.o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja splošnih pogojev poslovanja, ki vstopijo v veljavo takoj po objavi novih pogojev na spletno stran platforme. V primeru ugotovitve, da je kateri izmed členov splošnih pogojev poslovanja neveljaven ali neizvršljiv, to ne vpliva na veljavnost ali izvršljivost vseh ostalih členov.

15. Uporabnik nima pravice odstopa od pogodbe v primeru, da ne poravna svojih obveznosti. V primeru plačila obveznosti lahko uporabnik prekine dostop do platforme s pisnim sporočilom prodajalcu preko e-pošte. V primeru neporavnave stroškov kupca, se mu lahko dodatno zaračunajo zakonodajne zamudne obresti. Uporabnik je ob nakupu dolžan preveriti prejem računa na svojem e-poštnem naslovu in prodajalca obvestiti v primeru morebitnih napak na računu.

(Splošni pogoji veljajo od 15.10.2021)